Sokuto Teisoku

Sokuto &Teisoku  
سوکوتو: زمانی که انگشتان  پاخم شده به سمت داخل ، و تیغه خارجی کف پا به سمت خارج قرار میگیرد.این وضعیت بیشترین تمرکز را فراهم می آورد.
تی سو کو: این منطقه ( تیغه داخلی کف پا) برای دفاع استفاده میگردد. توجه داشته باشید وقتی یک دفاع با قدرت کافی انجام شود، می تواند مانند حمله عمل نماید.

Sokuto &Teisoku 
foot  
Sokuto &Teisoku
سوکوتو: زمانی که انگشتان  پاخم شده به سمت داخل ، و تیغه خارجی کف پا به سمت خارج قرار میگیرد.این وضعیت بیشترین تمرکز را فراهم می آورد.
تی سو کو: این منطقه ( تیغه داخلی کف پا) برای دفاع استفاده میگردد. توجه داشته باشید وقتی یک دفاع با قدرت کافی انجام شود، می تواند مانند حمله عمل نماید.


۰ نظر ۰  ۰۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۳۳
آیدا خشنودی

Chesoku  & hisoko
چوسوکو: انگشتان پا تا آنجا که ممکن است خم شده اند (تمرینبه این کار کمک می کند). منطقه مورد استفاده

foot