پازل طراحی شده از سوی آمریکا و اروپا، کشاندن جمهوری اسلامی ایران به پای میز مذاکره موشکی
و تحمیل معاهداتی چون MTCR و HCOC است.
                  سه موشک ۲۰۰۰ کیلومتری ایران


دانش طراحی و ساخت سامانه های موشکی بالستیک
شامل سکوها  و سیلوهای پرتاب، سوخت، ناوبری موشک، سرجنگی و ... یکی

مذاکره موشکی و تحمیل معاهداتی چون MTCR و HCOC