������������������������������������������ �������������������������������������1394

سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار  
والات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهیار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهدار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری
سوالات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری  
والات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهیار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهدار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری
سوالات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوقی  
والات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهیار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهدار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری
سوالات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوقی 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس فناوری اطلاعات  
والات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهیار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهدار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی انباردار
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری
سوالات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس فناوری اطلاعات 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخ  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخ 
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی اموزش و پرورش  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی اموزش و پرورش 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی 96  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی 96 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر عربی  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر عربی 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار استثنائی  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار استثنائی 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی 96  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی 96 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر دینی و قرآن  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر دینی و قرآن 
سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر زیست شناسی  
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتدایی سوالات استخدامی اموزش و پرورش آموزگار ابتداییسوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز انیمیشن
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز طراحی و دوخت
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز صنایع دستی
سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز نقشه کشی معماری


سوالات استخدامی اموزش و پرورش دبیر زیست شناسی 
فیش حج تمتع که اعزامش برای سال آینده باشد موجود داریم  
فیش حج تمتع که اعزامش برای سال آینده باشد موجود داریم
فیش حج تمتع موجود می باشد
تاریخ اعرام برای سال 1396
تاریخ اعزام حج تمتع برای سال 1397
تاریخ اعزام حج تمتع برای سال 1398
تاریخ اعزام برای سال 1399
تاریخ اعزام فیش حج تمتع برای سال 1400
تاریخ اعزام فیش حج تمتع برای سال 1401
تاریخ اعزام فیش حج تمتع برای سال 1402
تاریخ اعزام حج واجب برای سال 1403
تاریخ اعزام فیش حج تمتع برای سال 1404
تاریخ اعزام حج تمتع برای 9 سال بعد
تاریخ اعزام فیش حج تمتع برای 10 سال بعد
موجود م

فیش حج تمتع که اعزامش برای سال آینده باشد موجود داریم 
والپیپرهای زیبا از ایوان سنتوپانی بدنساز خارجی  
والپیپرهای زیبا از ایوان سنتوپانی بدنساز خارجی
شنبه 7 اسفند 1389
ایوان سنتوپانی به تازگی در مسابقات حرفه ای فلکس 2011 توانست با شکست دکسترجکسون معروف به مقام قهرمانی برسد.
در این مسابقات  بعد از ایوان و دکسترفوآد آبیاد به مقام سوم رسید و دیگر چهره ی معروف این مسابقه دنیس ولف چهارم شد.        

والپیپرهای زیبا از ایوان سنتوپانی بدنساز خارجی 
عوارض خود ارضای در دختران و پسران+راه های ترک ان  
ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘ ﺩﺭ ﻣﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻠﺨ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺴﺎﺭ ﺑﺪ ﺍﻦ ﻣﺸﻞ ﺍﺳﺖ ﻪ در وبلاگ دراگ میخوانید برای خواندن روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب

عوارض خود ارضای در دختران و پسران+راه های ترک ان 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 77777  
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری

سوالات استخدامی تا

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 77777 
نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس 6996  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری

سوالات استخدامی تامی

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس 6996 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای1111  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس آمار و اطلاعات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات دارویی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی متصدی خدمات اداری

سوالات استخدامی تامی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای1111 
روش دوخت یقه مردانه نوک گرد  
سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و ششم - روش دوخت یقه مردانه نوک گرد
تمام برش و دوخت این مدل مثل یقه مردانه درس قبل (درس 25) است. 1- اول درس شماره 24 را روی مقوا رسم می کنیم. 2- از زاویه بالا 5/1 سانت داخل می رویم و به صورت هلال می کشیم. دوخت و برش نیز مثل درس شماره 24 است.

روش دوخت یقه مردانه نوک گرد 
ترکینگ و حذف مارکرها با PFTrack و Nuke  
ترکینگ و حذف مارکرها با PFTrack و Nuke
توسط ناصراسلامی
http://dl.mostafa3d.ir/video/video-tutorials/1394/marker-removal-in-pftrack-and-nuke/01-marker-removal-in-pftrack-and-nuke-tracking.mp4
http://dl.mostafa3d.ir/video/video-tutorials/1394/marker-removal-in-pftrack-and-nuke/02-marker-removal-in-pftrack-and-nuke-prat1.mp4
http://dl.mostafa3d.ir/video/video-tutorials/1394/marker-removal-in-pftrack-and-nuke/03-marker-removal-in-pftrack-and-nuke-prat2.mp4

ترکینگ و حذف مارکرها با PFTrack و Nuke 
روش دوخت آستین دراپه  
سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  نهم - روش دوخت آستین دراپه
1- پارچه را به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت مثل آستین شمشیری درس شماره 30 و بلندی آستین به اضافه قوس آستین که 30 تا 45 سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه می باشد. 2- از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه 30 تا 45 سانت برای قوس آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم. 3- بعد از قوس آستین، قد آستین محاسبه شده

روش دوخت آستین دراپه 
سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات 1397  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامی

سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات 1397 
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق 5622  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق 5622 
دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق 8595  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق 8595 
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندس برق

 
 
 
 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ناظر بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس رسیدگی به صورتحسابها

سوالات استخدامی تامی

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 784545  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 784545 
سوابق فعالیت های مسلم ذوقی بیلندی در حوزه اداری، سازمانی و شرکتی  
همکاری با اداره میراث فرهنگی شهرستان گناباد در "امور دبیرخانه، گردشگری، صنایع دستی در سال های  95و1394،94"
کادر اجرایی دبیرخانه خدمات سفر شهرستان گناباد " نوروز 94و1393"
همکاری با دفتر ثبت جهانی قنات قصبه گناباد در "تابستان سال 1394"
راهنمای گردشگران و بازدید کنندگان قنات قصبه در" نوروز 95و1393،94"
همکاری با "دفتر ثبت جهانی قنات قصبه گناباد" در تابستان 1394
مسئول امور گردشگری "هتل دیپلمات مشهد" از اسفند 1395 تا دی ماه 1396

سوابق فعالیت های مسلم ذوقی بیلندی در حوزه اداری، سازمانی و شرکتی 
سوابق و فعالیت های مسلم ذوقی بیلندی در همایش ها و سمینار ها  
برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در کاوشهای باستان شناسی در دانشگاه بیرجند
همکاری با گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند در "اولین همایش ملی باستان شناسی ایران" در اردیبهشت ماه 1392
همکاری با گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند در "دومین همایش ملی باستان شناسی ایران" در آبانماه 1394
همکاری با "ستاد جشن ملی ثبت جهانی قنات قصبه گناباد" مهر تا بهمن ماه 1395
همکاری با تیم کاوش تپه باستانی دامغانی سبزوار در برگزاری "مراسم روز جهانی باستان شناسی" در
 آبانماه 1394

سوابق و فعالیت های مسلم ذوقی بیلندی در همایش ها و سمینار ها 
با افزایش چشمگیر صادرات: عمان؛ مقصد صادراتی  
معاون دفتر عربی - آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش صادرات به کشور عمان طی سال1394 - 1395 خبردارد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مهرداد فلاح، معاون دفتر عربی-آفریقایی گفت: بر اساس آمار، صادرات ایران طی سال 1395نسبت به سال 1394، 42 درصد رشد داشته است.
وی افزود: صادرات کشورمان به عمان طی سال 1394، 376 میلیون دلار بود که با افزایش 157 میلیون دلاری، به 533 میلیون دلار طی سال 1395 رسیده است.
عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به عمان، طی س

با افزایش چشمگیر صادرات: عمان؛ مقصد صادراتی 
موسیقی بهشت همانا صدای توست..  
بهترین موسیقی بیکلام دنیا صدای خنده های توست ،  بیشتر بخند .. عزیز دلم
1-نفس : شهرام شکوهی
2-بی تابانه: علی زند وکیلی
3- هی هی: امین جوزانی
4- موج اشک: سالار عقیلی
5- تنها شدم : اشوان

+ عنوان: شهریار
+ آهنگ هایی که دوست دارم
+ شما هم پیشنهاد بدین دوست داشتین آهنگی رو

موسیقی بهشت همانا صدای توست.. 
دلیل حجت بودن حضرت فاطمه زهرا(س)  
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
   

دلیل حجت بودن حضرت فاطمه زهرا(س) 
اینجا هنری ترین روستای جهان است ! ‏‏  
در قسمت شمالی کشور
رومانی ، روستایی آرام و خلوت وجود دارد به نام ‏Ciocanesti‏ ، روستایی که
با سایر روستاها تفاوت ‏هایی دارد. زندگی در این روستا کمی متفاوت است ،
ساکنین آن سعی دارند تا کاری کنند این روستا چهره ای کاملا متفاوت داشته
‏باشد
ادامه مطلب

اینجا هنری ترین روستای جهان است ! ‏‏ 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری
سوالات تخصصی :
شامل :
نمونه سوالات پرستاری داخلی و جراحی  ۱۵۴ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات مراقبت های ویژه ۳۳۰ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات روانپرستاری  ۷۶ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات کودکان ۷۶ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات بهداشت جامعه ۸۰ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات مادران و نوزادان ۷۶ سوال با پاسخنامه 
سوالات عمومی :
شامل :
سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس پرستاری 
تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای عالی  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای عالی 
تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای دانلود با پاسخ  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای دانلود با پاسخ 
رایگان دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

رایگان دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 
سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی (فوق کامل)  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی (فوق کامل) 
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - کارشناس امور بیمه ای  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - کارشناس امور بیمه ای 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 
سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی با پاسخ  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی با پاسخ 
دانلود رایگان سوالات تخصصی عنوان شغلی کارشناس امور بیمه کد 124 ...  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

دانلود رایگان سوالات تخصصی عنوان شغلی کارشناس امور بیمه کد 124 ... 
بسته ویژه استخدامی تامین اجتماعی -کارشناس امور بیمه ای  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

بسته ویژه استخدامی تامین اجتماعی -کارشناس امور بیمه ای 
منابع سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای
شامل :
سوالات تخصصی :
سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخ نامه
سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخ نامه
+جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
+جزوء اشنایی با سازمان تامین اجتماعی
+دفترچه سوالات ازمون تامین اجتماعی دوره قبل سال ۹۳
سوالات عمومی :
سوالات استخدامی زبان

منابع سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای 
یک دکتر وظیفه‌شناس دیگر  
سلام
قبلا درباره‌ی آن دکتر گفته بودم، این‌بار باید درباره‌ی این دکتر که دست بچه را اشتباه عمل کرده بگویم. واقعا دکترجان! حواست کجا بوده؟ لابد تو هم مثل ما کرایه‌خانه‌ی عقب‌افتاده و بچه‌مدرسه‌ای و خرج و... غیره داری که دست راست و چپ بچه‌ی مردم را جابجا عمل کردی. آدم نمی‌داند چه بگوید والا!
اشتباهات پزشکی اگر چه کم اما یکی هم که باشد باز هم زیاد است. امیدوارم روزی برسد که کسی محتاج دوا و دکتر و بیمارستان نباشد و اگر شد اشتباهی نشود. چند وقت

یک دکتر وظیفه‌شناس دیگر 
ماه شب تار زینب با زیرنویس انگلیسی  
باسمه تعالیمداحی زمینه شب 4 محرم 94 حاج محمود. ماه شب تار زینب سالار زینب با زیرنویس انگلیسی.دانلود مداحی صوتی شب 4 محرم 94 حاج محمود.دانلود مداحی تصویری شب 4 محرم 94 حاج محمود.دانلود مداحی تصویری شب 4 محرم 94 حاج محمود با زیرنویس انگلیسی توسط ارشاد عودی.دانلود مداحی تصویری شب 4 محرم 94 حاج محمود با زیرنویس انگلیسی توسط عوامل سایت فطرس.

ماه شب تار زینب با زیرنویس انگلیسی 
مسجد حوض لقمان، مشهد  
مسجد حوض لقمان، مشهددر تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۸ مصادف با سالروز تولد امام هشتم شیعیان، توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشهد رسماً به عنوان «پایتخت معنوی ایران» انتخاب شد[1].  مهم‌ترین مکان مذهبی شهر مشهد که مهم‌ترین مکان مذهبی ایران نیز هست، حرم علی بن موسی‌الرضا است که سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر داخلی[2].  و دو میلیون زائر خارجی[3].  است. موزه‌های آستان قدس رضوی نیز — که خود شامل چندین موزه است — در

مسجد حوض لقمان، مشهد 
برخی از برترین عکس های با موضوع بوم شناسی(اکولوژی) سال 2015  
هرچه که این مورچه‌ی نگون بخت برای نجات خود بیشتر دست و پا می‌زند،
بیشتر در دام شاخک‌های گیاه گوشتخوار می‌افتد.
گیاه Drosera rotundifolia به طور گسترده در تالاب‌های ژاپن وجود دارد.
 
گونه ای از مورچه‌ها در هند، که ماده‌ای شیرین از بدن این نوع خون‌آشام Lycaenidae 
می‌گیرند و او را در برابر شکارچیانش محافظت می‌نمایند.
 
مگس زبان‌بلند آفریقای جنوبی می‌تواند بینی نی‌شکل خود را تا ۵ سانتیمتر بلند نماید. آن‌ها می‌توانند به گرده افشانی بیش از بیست نوع

برخی از برترین عکس های با موضوع بوم شناسی(اکولوژی) سال 2015 
چرخش یک شی به دور شی دیگر_چرخش یک گیم ابجکت حول نقطه ی دلخواه در یونیتی  
gameover.blog.ir


Transform.RotateAround
شکل کلی:public void RotateAround(Vector3 point,
Vector3 axis,
float angle);

مثال:using UnityEngine;
using System.Collections;
public class ExampleClass : MonoBehaviour {
void Update() {
transform.RotateAround(Vector3.zero, Vector3.up, 20 * Time.deltaTime);
}
}
نگاه کردن دو گیم ابجکت از نمای بالا به هم :http://gameover.blog.ir/1394/09/13/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-

چرخش یک شی به دور شی دیگر_چرخش یک گیم ابجکت حول نقطه ی دلخواه در یونیتی 
تفاوت حمله قلبی با ایست قلبی در چیست  
علائم و نشانه های سکته قلبی و تفاوت آن با ایست قلبی
هرگز در مورد تماس با فوریت های پزشکی شک
نکنید. زیرا امدادگران یک اشتباه صادقانه را به مرگ ترجیح می دهند. آن ها
تمایل دارند هرکاری که از دستشان بر می آید برای فرد مصدوم انجام دهند.
نشانه های سکته قلبی
ادامه مطلب

تفاوت حمله قلبی با ایست قلبی در چیست 
سوالات دروس  
درس1    
سوالات تشریحی

درس2
سوالات تشریحی

درس3
سوالات تشریحی

درس4
سوالات تشریحی

درس5
سوالات تشریحی

درس6
سوالات تشریحی

درس7
سوالات تشریحی

درس8
سوالات تشریحی

درس9
سوالات تشریحی

درس10
سوالات تشریحی

درس11
سوالات تشریحی

سوالات دروس 
زندگینامه ی ساعد سهیلی  
ساعد سهیلی
 


ساعد سهیلی
زمینه فعالیت

بازیگری


تولد

۳۰ بهمن ۱۳۶۶  ایران، مشهد


والدین

سعید سهیلی


ملیت

ایرانی


سال‌های فعالیت

۱۳۸۰ - تاکنون


همسر(ها)

گلوریا هاردی


صفحه در وب‌گاه سوره


ساعد سهیلی فرزند سعید سهیلی کارگردان سینما است و در بیشتر فیلم‌های پدرش بازی کرده است.
زندگی‌نامه
ساعد سهیلی کار هنری خود را در ۱۴ سالگی با نقش کوتاهی در فیلم شب برهنهساخته پدرش سعید سهیلی آغاز کرد. همچنین فیلمبردار پشت صحنه در برخی از کارهای پد

زندگینامه ی ساعد سهیلی 
قابل توجه دانشجویان درس حسابرسی 1  
با سلام
به اطلاع می رساند جهت ارائه گزارش حسابرس مستقل به عنوان فعالیت کلاسی، از سایت کدال که لینک مورد نظر در ذیل درج شده است دانلود نمایید. ترجیحأ بازه زمانی از سال های92 به بعد در نظر گرفته شود و همچنین گزارش از نوع مشروط باشد.
http://www.codal.ir/Search.aspx#tabs-3
توضیحات: 1- دوستان دقت بفرمایید بعد از ورود به صفحه فوق ابتدا فیلد مربوط به نماد را کامل کنید. برای مثال برای صنعت سیمان با حرف "س" ثبت کنید (مثل: سصوفیان) یا برای صنعت پتروشیمی با حرف پ .......
2- فیلد با

قابل توجه دانشجویان درس حسابرسی 1 
قابل توجه دانشجویان درس حسابرسی 2و 1  
با سلام
به اطلاع می رساند جهت ارائه گزارش حسابرس مستقل به عنوان فعالیت کلاسی، از سایت کدال که لینک مورد نظر در ذیل درج شده است دانلود نمایید. ترجیحأ بازه زمانی از سال های92 به بعد در نظر گرفته شود و همچنین گزارش از نوع مشروط باشد.
http://www.codal.ir/Search.aspx#tabs-3
توضیحات: 1- دوستان دقت بفرمایید بعد از ورود به صفحه فوق ابتدا فیلد مربوط به نماد را کامل کنید. برای مثال برای صنعت سیمان با حرف "س" ثبت کنید (مثل: سصوفیان) یا برای صنعت پتروشیمی با حرف پ .......
2- فیلد با

قابل توجه دانشجویان درس حسابرسی 2و 1 
سرآغاز  
به نام خدا
وبلاگ حاضر پل ارتباطی بین بنده و دانشجویان و هنرجویان گرامی می باشد و هر گونه خبر، اطلاعیه، تمرین، جزوه، کتاب، نرم افزار، فایل، و ... و نمرات پیش از ثبت در سایت دانشگاه در اینجا درج می شود. همچنین اعلامیه هایی نظیر عدم تشکیل کلاس و یا برگزاری کلاس جبرانی از این طریق رسماٌ اطلاع رسانی می گردد.
چنین وبلاگی پیش از این از خرداد 1391 تا مهر 1394 (163 پست) در سایت بلاگفا به نشانی jamshidimech.blogfa.com و سپس از مهر 1394 تا مهر 1396 (113 پست) در سایت پرشین بلاگ به

سرآغاز 
آغاز بهار  
سال نو باستانی را به همه ایرانیان و دوستاران نوروز  تبریک عرض نموده و آرزوی سالی نیکو و پربرکت همراه با موفقیت و پیروزی را برای آن عزیزان از خداوند متعال خواستاریم.

تصاویری از شکوفه های درختان بهاری تقدیم شما باد...
 
ادامه مطلب

آغاز بهار 
رودخانه ارس  
ارس را در بیابان جوش باشد        چو در دریا رسد خاموش باشد   نظامی
    
ارس نام رودخانه‌ای نسبتاً پرآب و خروشان است که در فاصله 2 کیلومتری جلفا
پس از گذشت از بستر تنگ کوهستانی که در کوههای نزدیک جلفا ایجاد نموده است
وارد جلفا می شود. رودخانه ارس که از کشور ترکیه سرچشمه مى گیرد، حدود۴۵۰
کیلومتر از مرز آبى جمهورى اسلامى ایران با کشورهاى آذربایجان و ارمنستان
را تشکیل مى دهد.
    
این رودخانه که در فارسی به ارس معروف است نام محلی این رود به

رودخانه ارس 
Rezome  
رزومه ی تحصیلی :

کارشناسی عمران-عمران /دانشگاه قم (روزانه )         

1394-1390(معدل 17.56دوره کارشناسی )

کسب رتبه ی سوم دربین دانشجویان ورودی 90دررشته ی عمران درمقطع کارشناسی درسال 1391

کارشناسی ارشد عمران-راه وترابری /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(روزانه )         تاکنون-1394

 کسب رتبه ی 569 آزمون ورودی کارشناسی ارشدکشوری

رشته ی مهندسی­عمران  1394

ارائه­ی مقاله با عنوان" تاثیر فاصله­ی ورودی و خروجی رمپ­ها درمقاطع تداخلی بر میزان تاخیر وسایل درحجم­

Rezome 
قلم چی | قلمچی | راز افزایش تراز آزمون  
قلم چی | راز افزایش تراز قلم چی + نظرسنجی
سال هاست که اولین چیزی که با شنیدن آزمون آزمایشی در ذهن کنکوری ها تداعی می شود قلمچی است ! قلمچی یک آزمون آزمایشی تمام عیار با قدمتی نزدیک به کنکور است. تا به حال با خود پرسیده اید قلم چی چگونه قلم چی شده است؟ تا به حال از خود پرسیده اید که هر بار که کارنامه آزمون قلمچی خود را دریافت می کنید چه تشکیلاتی مشغولند تا شما یک کارنامه آزمون قلمچی دریافت کنید؟
 
ما در این پست دو هدف در مورد Ghalamchi داریم:
1- تحل

قلم چی | قلمچی | راز افزایش تراز آزمون 
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور مالی  
سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور مالی
سوالات تخصصی :
شامل :
نمونه سوالات حسابداری مالی  ۶۰ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات حسابداری صنعتی( بهای تمام شده) ۱۱۵ سوال با پاسخنامه تشریحی
نمونه سوالات اقتصاد خرد ۱۸۰ سوال با پاسخنامه تشریحی
نمونه سوالات حسابداری دولتی و بودجه ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ
سوالات اقتصاد کلان ۲۰۰ سوال همراه پاسخنامه
سوالات حسابداری مالیاتی ۱۲۰ سوال همراه پاسخنامه
سوالات عمومی :
شامل :
سوالات استخدامی زبان و

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور مالی 
سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۴ (کامل)  
سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۴
 نام فایل: سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۴

حجم فایل: ۲۹ مگابایت
فرمت: PDF
سایز کاغذ: A4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 
 
مزیت های منحصر به فرد این دفترچه ها:
۱- این محصول حاوی مهمترین نمونه سوالات جهت آمادگی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه آنها می باشد.
۲- مطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب موفقیت در آزمون
استخدامی آموزش و پرورش نسبت

سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۴ (کامل) 
دانلود فیلم سینمایی دوبله به فارسی The Wolverine 2013  
The Wolverine 2013

ژانر:اکشن
امتیاز: 6.7/10
خلاصه فیلم:
داستان: لوگان در ژاپن به سر میبردودرآنجاباسامورایی هادرگیرمی شودو نبردی برای اورقم میخوردکه زندگی او راتحت تاثیرقرار میدهد
دانلود بالینک مستقیم با کیفیت 720p
حجم:1.1GB
دانلود با لینک مستقیم با کیفیت 1080p
حجم:2.2GB

دانلود فیلم سینمایی دوبله به فارسی The Wolverine 2013 
آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی  
آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی:
1. تخت جمشید (پرسپولیس) (سال،1358)
2.چغازنبیل (سال،1358)
3.میدان امام اصفهان(نقش جهان) (سال،1358)
4.محوطه ی تحت سلیمان(سال،1382)
5.محوطه ی پاسارگاد(سال،1383)
6.منظر فرهنگی بم(سال،1383)
7.گنبد سلطانیه (سال،1384)
8.محوطه ی بیستون(سال،1385)
9.مجموعه کلیسا های آذربایجان( کلیسای سنت استپانوس، سر کیس، مریم مقدس)(سال،1387)
10. سازه های آبی شوشتر(سال،1388)
11.آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی(سال،1389)
12.بازار تبریز (سال،1389)
13.باغ های ایرانی(باغ پاس

آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی 
آموزش برگشت سالتو در شنا  
شناگران پیشرفته حتماً باید در مسابقه‌ها و هنگام تمرین طبق مقررات با برگشت سالتو به مسابقه ادامه دهند. برای آماده شدن برای این حرکت باید قبل از انجام حرکت، چرخشی که به آن در ژیمناستیک چرخش غلط جلو پا جمع گفته می‌شود را خوب انجام دهید. قبل از کسب مهارت بعد از چرخش فکر می‌کنید سرتان گیج می‌رود و یا این که در هنگام چرخش مقداری آب به داخل بینی‌تان می‌رود و شما را آزار می‌دهد لذا ممکن است با این مشکلات از فرا گرفتن سالتو منصرف شوید.
آنچه باعث می

آموزش برگشت سالتو در شنا 
(تصاویر) آلبوم تهران قبل از انقلاب  
(تصاویر) آلبوم تهران قبل از انقلاب


تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰

این عکس ها که مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی ایران زمان پهلوی است دربار، شاه و همسرش ثریا اسفندیاری، خیابان‌های شهر تهران، کاخ ها و مردم تهران را نشان می‌دهد.
فرادید| ایران زمان پهلوی تا انقلاب اسلامی موضوع گزارشی است که وب سایت "بیزینس اینسایدر" همراه با عکس هایی کمتر دیده شده و دیده نشده از ایران منتشر کرده است.
این عکس ها که مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی ایران زمان پهل

(تصاویر) آلبوم تهران قبل از انقلاب 
"دارالسلام" در ششمین جشنواره ملی فیلم حسنات  
شیراز- اسامی ۱۸ فیلم بخش
مسابقه مستند ششمین دوره جشنواره «فیلم کوتاه حسنات» اصفهان اعلام شد که
از شیراز فیلم «دارالسلام» به این جشنواره راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،
اعضای هیأت انتخاب بخش مستند ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان،
اسامی آثار بخش مسابقه مستند این دوره از جشنواره را اعلام کردند.
پریوش نظریه، حبیب احمدزاده، رضا
درستکار، معین کریم‌الدینی و عزت‌الله پروازه، هیأت انتخاب بخش مستند ششمین
جشنواره حسنا

"دارالسلام" در ششمین جشنواره ملی فیلم حسنات 
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کوثری به مناسبت وفات حضرت ام البنین(س)  
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کوثری(معاون اموزش حوزه علمیه المهدی(عج)مشگین شهر)به مناسبت وفات حضرت ام البنین(س)متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.لینک دانلود

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین کوثری به مناسبت وفات حضرت ام البنین(س) 
نحوه ثبت نام صاحبان مشاغل و تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 95  
مطلب ذیل عیناً از نامه ارسال شده سازمان امور مالیاتی استان یزد با موضوع اظهارنامه مالیاتی نقل قول میگردد. با توجه به نزدیک شدن به زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال 95، و از آنجائییکه برخی از مودیان محترم مالیاتی مشمول ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بشماره 200/3949/46378 مورخ 1395/03/18 به شرح ذیل، صرفاً میبایست یک ثبت نام در نظام مالیاتی انجام دهند؛ 1- وفق تبصره (1) چنانچه صاحبان م

نحوه ثبت نام صاحبان مشاغل و تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 95 
لبخند شهادت  
این عکس یکی از زیباترین تصاویری است که از روزهای فتح خرمشهر به ثبت رسیده است.


وقتی بعد از یک مقاومت سخت که بابتش بهای سنگینی دادی و بسیاری از اعضای خانواده ات از دست رفته اند شیرینی پیروزی به عمق جانت می نشیند آنقدر که دیگران هم با لبخند تو می خندند.
ملت ایران دست به دست هم داد تا این پیروزی همچنان بعد از سالها کاممان را شیرین کند و باعث مباهاتمان شود.
این عکس یکی از زیبا ترین تصاویری است که از روزهای فتح خرمشهر به ثبت رسیده است.
 

لبخند شهادت 
پوزش  
با عذرخواهی بسیار، به علت حجم زیاد تماس ها و پیام ها، بیش از این فرصت ندارم که پاسخ گوی شما عزیزان باشم. از این بابت واقعا متاسفم.کل مطالب و همینطور آی-دی تلگرامم رو از وبلاگ برداشتم. آخر تابستون اگر فرصت شد خدمتتون میرسم.برای کتابها از وبلاگ آقای توکلی استفاده بفرمایید. به نظرم توضیحاتشون کافیه.

پوزش 
دانلود طلایی _سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۴  
دانلود طلایی _سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۴:
دانلود طلایی:
 
شرح مختصر:
در این پست سالنامه آماری راهـداری و حمـل ونقـل جـادهای ۱۳۹۴  که یکـی از معتبرترین منابع و مأخذ آماری است و هرساله با الگوی واحد تهیه و توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی سازمان منتشر میشـود را برای شما مهندسین عزیز آماده دانلود کرده ایم.
ایـن رونـد از سـال ۱۳۷۵تـاکنون ادامـه داشته است. سالنامه آماری با ارائه تصویری از آمار

دانلود طلایی _سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۴ 
معرض أبداع الخط العربی  
۸ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مرسم الحوراء رسالة الفن وابداع الموهبة, مرکز المطالعة ومحترف ابداع یطلقان ..... و فی هذا الإطار افتتحت جمعیة إبداع معرض إبداع للخط العربی برعایة وزیر ...۹ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - فتتحت جمعیة إبداع معرض إبداع للخط العربی برعایة وزیر الثقافة ریمون عریجی، بمشارکة اکثر من هو أسلوب فی الکتابة، مطّعم بنکهة من الجمال وزخرفة من ...
خرید بک لینک

معرض أبداع الخط العربی 
جآن زینب حسین..  
 
با روضه ی حسین نفس تازه میکنم..
ای تشنه لب حسین..
جآن زینب حسین..
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
 

جآن زینب حسین.. 
Chief Architect Premier X9 v19.2.0.39 ++ Crack!!  
Chief Architect Premier X9 v19.2.0.39 + Crack!!  
Professional Home Design Software – For all aspects of residential and light commercial design. As you draw walls and place smart architectural objects like doors and windows, the program creates a 3D model, generates a Materials List, and with the use of powerful building tools, helps produce Construction Documents with Site Plans, Framing Plans, Section Details, and Elevations.
Use powerful building and drafting tools to quickly create plans according to standard building practices and make the design process efficient and productive. Automatic and Manual Building tools allow you to create a variety of Roof styles, Stairs, Framing – both stick and truss, Schedules and Materials Lists for Cut, Buy and Estimating, Dimensioning, Cr

Chief Architect Premier X9 v19.2.0.39 ++ Crack!! 
نمونه سوالات استخدامی  
نمونه سوالات استخدامی


شما در این سایت برای تمام دانلود هاتون فقط یک بار پول پرداخت می کنید 
همه مطالب سایت با یک رمز قابل دانلود است
با دریافت فقط یک کلمه عبور ، تمامی سوالات این وب سایت را می توانید دانلود کنیدبلافاصله بعد از دریافت کلمه عبور ، می توانید دانلود تمامی سوالات را شروع کنیددریافت کلمه عبور یعنی در اختیار داشتن تمامی سوالات استخدامی کلمه عبور تمامی سوالات(عمومی،تخصصی،مصاحبه و ...) یکسان است دریافت کلمه عبور = دانلود تمامی نم

نمونه سوالات استخدامی 
نمونه سوالات استخدامی  
نمونه سوالات استخدامی


شما در این سایت برای تمام دانلود هاتون فقط یک بار پول پرداخت می کنید 
همه مطالب سایت با یک رمز قابل دانلود است
با دریافت فقط یک کلمه عبور ، تمامی سوالات این وب سایت را می توانید دانلود کنیدبلافاصله بعد از دریافت کلمه عبور ، می توانید دانلود تمامی سوالات را شروع کنیددریافت کلمه عبور یعنی در اختیار داشتن تمامی سوالات استخدامی کلمه عبور تمامی سوالات(عمومی،تخصصی،مصاحبه و ...) یکسان است دریافت کلمه عبور = دانلود تمامی نم

نمونه سوالات استخدامی 
رزومه فرهاد منفرد  
فرهاد منفرد
متولد 1360-قم
تحصیلات:کارشناسی کارگردانی انیمیشنفوق دیپلم انیمیشنشغل و سوابق اجرایی:1-کارمند رسمی حوزه هنری استان قم از سال 1384 تاکنون2-سرپرست روابط عمومی حوزه هنری قم – 1385 تا 13873-مسئول وبسایت حوزه هنری استان قم تا سال13934- مسئول انفورماتیک حوزه هنری استان قم از سال 1384 تاکنون5- مسئول واحد انیمیشن حوزه هنری قم از سال 1393 تاکنون6-عضو هیئت مدیره انجمن پویانمایی قم از سال 1396سوابق فرهنگی:1-مقام اول در بخش رسانه های دیجیتال در سومین جشنواره

رزومه فرهاد منفرد 
دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی  
دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی
نمونه سوالات استخدامی
پکیج کامل نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (ویژه آزمون95)
نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات تخصصی دومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی
دانلود نمونه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (ر

دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی 
دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی  
دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی
نمونه سوالات استخدامی
پکیج کامل نمونه سوالات استخدامی هلال احمر (ویژه آزمون95)
نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات تخصصی دومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی
دانلود نمونه سوالات عمومی دومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (ر

دانلود نمونه سوالات استخدامی | سازمانها، بانکها و موسسات دولتی 
آموزشهای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان  
آموزش حاملان قرآنهویت تشکیلاتیگارد پرچمآموزش حلقه نورآموزش انواع دست زدن هاتشویقهای اردویی به زبانهای مختلفمدیریت و رهبری گروهنظام جمعصف جمع ( اعضاء )صف جمع ( مربیان )

آموزش عکاسیامداد و نجاتامداد و کمکهای اولیه ( اعضاء )امداد و کمکهای اولیه ( مربیان )گره و چوب 1گره و چوب 2کار با چوب و طناب ( اعضاء )کار با چوب و طناب ( مربیان )جهت یابی 1جهت یابی 2مخابره و جهت یابی ( اعضاء )مخابره و جهت یابی ( مربیان )اصول خبر نویسیآشنایی با خبر و خبرنویسیآموزش کوهن

آموزشهای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان